Zorgstructuur

CBS De Brug biedt goede zorg. We vertellen u er graag meer over. 


De 5 zorgniveaus

Op De Brug streven we naar passend onderwijs voor elke leerling. Passend onderwijs vraagt om een goede samenwerking tussen ouders, leerkracht, team, intern-begeleider en directie. Op De Brug werken we volgens een vast stappenplan zodat de zorgstructuur duidelijk is. De zorgstructuur bestaat uit 5 zorgniveaus. De vaste procedures binnen deze niveaus zorgen voor duidelijkheid en een doorgaande lijn.


Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het zorgsysteem binnen school. Daarbij verleent zij ondersteuning aan de leraren. De taken van de IB-er zijn onder andere:
• het bewaken van de zorgverbredingafspraken die op school gemaakt zijn;
• het bijhouden van leerlingvolgsysteem, leerlingendossiers en toetskalender;
• contacten onderhouden met de schoolbegeleidingsdienst en externe instanties (Jeugdzorg, logopedie etc.);
• beheer van zorgmaterialen;
• contacten leggen en onderhouden met ouders van zorgleerlingen;
• ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan;
• coördineren van aanpassingen van het onderwijs aan het individuele kind of aan groepen kinderen;
• groeps- en leerlingbespreking leiden.

Rapportage

Tijdens de acht jaren dat uw kind bij ons op school zit, worden er allerlei gegevens bewaard. In dit (digitale) leerlingendossier komen resultaten van toetsen, gespreksverslagen, handelingsplannen, evt. verslagen van speciale onderzoeken en andere relevante gegevens.

Alle leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd door observaties en aan de hand van het volgsysteem van Onderbouwd. Alle leerlingen die langer dan 3 maanden op school zitten krijgen 3 keer per jaar een rapport. Leerlingen die korter dan 3 maanden op school zitten krijgen de eerste keer een geschreven rapport. Het rapport wordt samengesteld op basis van observaties en toetsen. Dit wordt meegegeven in een rapportmap. De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Dit wordt samengesteld op basis van het werk in de schriften, repetities, toetsgegevens en algemene indrukken in vergelijking tot de groep. De uitslag van de CITO toetsen wordt als bijlage in het rapport gevoegd.

Twee keer per jaar wordt tijdens een 10-minutengesprek de vorderingen/ het rapport van het kind met ouders besproken. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij het 10-minuten gesprek aanwezig. In groep 8 worden de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek gericht op het voortgezet onderwijs.

Doubleren/ versnellen

Wij gaan ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep doubleert of overslaat. Bij doubleren/versnellen betrekken we u als ouders. Wanneer er verschil van inzicht is, kan een (extern) deskundige eventueel mee denken. Uiteindelijk neemt de school het besluit. Op onze site kunt u het beleid met betrekking tot doubleren downloaden, in dit beleidsstuk lichten we onze visie en werkwijze toe.

Dyslexie en dyscalculie

Wanneer er vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, treedt het protocol in werkingDe leerling krijgt extra ondersteuning en/of aanpassingen bij het lezen/spellen of rekenen. Wanneer de leerling onvoldoende groei laat zien, kan er sprake zijn van dyslexie of dyscalculie.

Wij starten dan een dyslexie-, dyscalculieonderzoek (via school of via de zorgverzekering van de ouders). Mocht de school adviseren tot een dyslexie-, dyscalculie verklaring te komen, dan wordt in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden voor vergoeding. Als er sprake is van dyslexie- of dyscalculie, krijgt het kind een dyslexie-. dyscalculieverklaring.

Meerbegaafden

We stemmen ons leeraanbod af ook op in het niveau van cognitief talentvolle leerlingen. Leerlingen, die onvoldoende worden uitgedaafd in de reguliere lesstof en minder herhaling nodig hebben krijgen verrijkede of verdiepende stof. We maken hierin onderscheid in twee leerroutes. Leerroute 1 is een route waarbij een leerling op één of meerdere vakgebieden extra uitdaging nodig heeft. Leerroute 2 is de route als een leerling op alle vakgebieden extra uitdaging nodig heeft. Deze leerlingen nemen ook per week zo'n 30-60 minuten deel aan een plusgroep op school. 

Er is een plusgroep voor de onderbouw (groep 1-3), middenbouw (groep 4/5) en bovenbouw (groep 6-8). De plusgroep is voor talentvolle leerlingen met behoefte aan extra uitdaging. Deze leerlingen hebben na het leren van iets nieuws minder herhaling nodig. In de groep wordt het gewone werk daarom gecompact, onnodige herhaling wordt weggelaten om te voorkomen dat leerlingen hun motivatie verliezen. Hierdoor is er voor leerlingen tijd om te werken aan vakoverstijgende projecten en extra cognitieve uitdaging. In de groep is er niet altijd voldoende ruimte en tijd om dit goed te begeleiden. In de plusklas zijn hier meer mogelijkheden voor. 

Klusklas

Wij bieden onderwijs op maat. We streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. De klusklas is voor leerlingen vanaf groep 7 met een meer praktische onderwijsbehoefte. We geloven dat je energie krijgt van bezig zijn met je talenten. Deze energie is weer hard nodig bij het leren van nieuwe en moeilijke dingen. Naast soms extra begeleiding bij rekenen, taal en lezen, krijgen deze leerlingen daarom de mogelijkheid om hun talent verder te ontwikkelen in de klusklas. 

Onder begeleiding van juf Marja voeren de kinderen wekelijks terugkerende taken en/of praktische klusjes uit. Denkt u aan: het verzamelen van de biebboeken en deze terug sorteren, toezicht houden op het scheiden van afval, het versieren van het podium, het organiseren van een pannenkoekenlunch voor de hele school etc. Alle taken zijn ‘belangrijk’ voor ons als school, de leerlingen leveren een mooie bijdrage waar de hele school profijt van heeft. De leerlingen lopen in groep 8 ook een snuffelstage van 2 dagdelen bij een bedrijf in de nabije omgeving. Restaurant ‘De Bruggemeester’, de boerderij van de familie Habben-Jansen en ‘het Thomashuis’ zijn voorbeelden van stageplekken. 

We vinden het belangrijk dat het werk in de klusklas in verbinding staat met het werk in de eigen groep. Daarom werken leerlingen ook aan persoonlijke leerdoelen zoals; ik leer hulp vragen als ik dat nodig heb. In de klusklas is veel ruimte en mogelijkheid om hier kinderen intensief op te begeleiden. Het leerdoel wordt ook besproken met de leerkracht en staat ook centraal bij het werk in de eigen groep. Leerlingen die in aanmerking komen voor de klusklas ontvangen hierover bericht van de groepsleerkracht, er is altijd afstemming met u als ouder. Elk jaar wordt opnieuw gekeken welke leerlingen kunnen en mogen deelnemen aan deze groep. 

Onderwijsondersteuning

Onze onderwijsassistent verleent binnen of buiten de groep extra zorg aan kinderen, zoals werkbegeleiding, extra instructie, projectgroep, e.d. Als uw kind zorg buiten de groep krijgt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.