Zorgstructuur

CBS De Brug biedt goede zorg. We vertellen u er graag meer over. 

Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het zorgsysteem binnen school. Daarbij verleent zij ondersteuning aan de leraren. De taken van de IB-er zijn onder andere:
• het bewaken van de zorgverbredingafspraken die op school gemaakt zijn;
• het bijhouden van leerlingvolgsysteem, leerlingendossiers en toetskalender;
• contacten onderhouden met de schoolbegeleidingsdienst en externe instanties (Jeugdzorg, logopedie etc.);
• beheer van zorgmaterialen;
• contacten leggen en onderhouden met ouders van zorgleerlingen;
• ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan;
• coördineren van aanpassingen van het onderwijs aan het individuele kind of aan groepen kinderen;
• groeps- en leerlingbespreking leiden.

Rapportage

Tijdens de acht jaren dat uw kind bij ons op school zit, worden er allerlei gegevens bewaard. In dit (digitale) leerlingendossier komen resultaten van toetsen, gespreksverslagen, handelingsplannen, evt. verslagen van speciale onderzoeken en andere relevante gegevens.

Alle leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd door observaties en aan de hand van het volgsysteem van Onderbouwd. Alle leerlingen die langer dan 3 maanden op school zitten krijgen 3 keer per jaar een rapport. Leerlingen die korter dan 3 maanden op school zitten krijgen de eerste keer een geschreven rapport. Het rapport wordt samengesteld op basis van observaties en toetsen. Dit wordt meegegeven in een rapportmap. De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Dit wordt samengesteld op basis van het werk in de schriften, repetities, toetsgegevens en algemene indrukken in vergelijking tot de groep. De uitslag van de CITO toetsen wordt als bijlage in het rapport gevoegd.

Twee keer per jaar wordt tijdens een 10-minutengesprek de vorderingen/ het rapport van het kind met ouders besproken. In groep 8 worden de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek gericht op het voortgezet onderwijs.

Doubleren/ versnellen

Wij gaan ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep doubleert of overslaat. Bij doubleren/versnellen betrekken we u als ouders. Wanneer er verschil van inzicht is, kan een (extern) deskundige eventueel mee denken. Uiteindelijk neemt de school het besluit. Op onze site kunt u het beleid met betrekking tot doubleren downloaden, in dit beleidsstuk lichten we onze visie en werkwijze toe.

Dyslexie en dyscalculie

Wanneer er vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, treedt het protocol in werkingDe leerling krijgt extra ondersteuning en/of aanpassingen bij het lezen/spellen of rekenen. Wanneer de leerling onvoldoende groei laat zien, kan er sprake zijn van dyslexie of dyscalculie.

Wij starten dan een dyslexie-, dyscalculieonderzoek (via school of via de zorgverzekering van de ouders). Mocht de school adviseren tot een dyslexie-, dyscalculie verklaring te komen, dan wordt in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden voor vergoeding. Als er sprake is van dyslexie- of dyscalculie, krijgt het kind een dyslexie-. dyscalculieverklaring.

Meerbegaafden

Wij werken in de groep met drie niveaus. De leerlingen, die meer aan kunnen krijgen verrijkende stof. Begaafde leerlingen krijgen naast deze extra stof een traject van 6-8 weken Spaans. Tijdens deze extra lessen worden via thema’s woordjes aangeboden, moeten de leerlingen gesprekken voeren met elkaar en wordt aandacht besteed aan de grammatica. De lessen worden gegeven door ouders die de Spaanse taal goed beheersen waardoor de leerlingen ook de goede uitspraak aangeleerd krijgen. Na de les krijgen de leerlingen huiswerk mee wat ze de week erna af moeten hebben. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en krijgen op deze manier de uitdaging die ze nodig hebben.

In groep 8 kunnen de leerlingen extra lessen op het Coornhert Gymnasium volgen. De school kan gebruik maken van het DHH instrument om begaafdheid te signaleren.

Onderwijsondersteuning

Onze onderwijsassistent verleent binnen of buiten de groep extra zorg aan kinderen, zoals werkbegeleiding, extra instructie, projectgroep, e.d. Als uw kind zorg buiten de groep krijgt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.