Onderwijs groep 1 en 2

In de kleuterleeftijd leert uw kind het meest door ervaringen op te doen. Uw kind ontwikkelt zich door spel, beweging en betekenisvol leren tot een kind dat er klaar voor is om te leren lezen, rekenen en schrijven.

Goede combinatie

We kiezen bewust voor de combinatie van groep 1 en 2 omdat kleuters veel van elkaar kunnen leren. De kinderen uit groep 2 nemen de nieuwkomers vaak onder hun hoede en leerlingen die bijvoorbeeld een snelle ontwikkeling doormaken, vinden gemakkelijk aansluiting.

Start in de kring

De lesdagen zijn herkenbaar ingedeeld en worden meestal in de kring begonnen. We zingen liedjes, er wordt gebeden en de kinderen mogen om de beurt iets vertellen. Zo maken we plezier, leren we naar elkaar te luisteren en samen verhalen te delen.

Observatie-instrument Mijn Kleutergroep

In de kleutergroep maken we gebruik van de MijnKleutergroep. 

 ‘Jonge kinderen ontwikkelen in sprongen. De leerkracht richt de leeromgeving zo in dat de kinderen uitgedaagd worden in hun zone van naaste ontwikkeling.' Met MijnKleutergroep volgt de leerkracht de kinderen in hun ontwikkeling op weg naar de einddoelen. Het volgen van de kinderen gebeurt aan de hand van doelen die verdeeld zijn over de verschillende groepen (kleuters t/m eind groep 3).  De kinderen kunnen geobserveerd worden op alle vier de ontwikkeldomeinen (taal, rekenen, sociaalemotioneel en bewegingsonderwijs). Daarnaast zijn er ook doelen geformuleerd voor de fijne motoriek, teken- en spelontwikkeling. 

Zelf plannen

We stimuleren zelfstandigheid op jonge leeftijd. Via het planbord bepalen de kinderen zelf wat ze wanneer gaan doen. Deze keuzemomenten worden afgewisseld met opdrachten die aansluiten bij de onderwijsmethode.