Schoolraad

De schoolraad (SR) fungeert als klankbord en overlegorgaan voor de directie van de school. In de SR gaat de directie van de school het gesprek aan met ouders over onderwerpen als onderwijs, opvoeding en identiteit.

De SR kan adviseren bij sollicitatiegesprekken van personeel op de school, helpen bij de totstandkoming van de schoolgids en de jaarplannen en adviseren bij zaken die de identiteit van de school betreffen (zoals de invulling van het protestants-christelijk onderwijs op de school).

Externe belanghebbenden kunnen meedoen aan dit overleg. Denk aan inspraak van de omwonenden van de school, de lokale bibliotheek, het jeugdwelzijnswerk, de lokale kerk, cultureel werk, een woonzorgcentrum in de omgeving of de lokale winkeliersvereniging.

De vormgeving en de taken van de SR kunnen verschillen per school binnen de stichting. In alle gevallen dient de directie van de school medewerking te verlenen aan het inrichten van dit ouderplatform. 

Op de Brug is er, elke periode tussen twee vakanties in, een koffiemoment ingericht waarop ouders bij elkaar komen en meedenken over bepaalde schoolspecifieke thema's, zoals communicatie, burgerschap, tevredenheidscijfers van ouders over de school, etc.