Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling

De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. Zo kan iedereen die met de school te maken heeft invloed uitoefenen en daarom moet de drempel zo laag mogelijk zijn.

In de MR mogen maximaal drie en minimaal twee ouders en personeelsleden zitting nemen. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar.

MR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR:

Matthijs Jansen (team)

Mariska Oudijk (team)

Elly van der Gouwe (voorzitter)

Börries Brandenburg

Han Zevenhuizen