TSO / BSO
TSO / BSO

Tussenschoolse Opvang

Informatie

Op alle dagen dat de kinderen twee dagdelen naar school gaan is er mogelijkheid tot overblijven.
Tussen de middag worden de kleuters opgehaald bij de klas en gaan zij mee naar de gemeenschapsruimte. De andere kinderen komen zelf naar de gemeenschapsruimte. Het is mogelijk om voor schooltijd het lunchpakketje in de koelkast te zetten.Vermeld u dan wel duidelijk de naam van het kind op het trommeltje en de beker! Als er heel veel kinderen zijn wordt er ook gebruik gemaakt van een lokaal.
Het is niet toegestaan om tijdens het overblijven in de klaslokalen of andere ruimten te verblijven. Uitzondering hierop is mogelijk, maar slechts na overleg tussen de leerkracht en de overblijfkrachten. Door een van de aanwezige overblijfkrachten wordt gecontroleerd of alle kinderen er zijn die aangemeld zijn.
Er wordt op een ordelijke wijze aan tafel gegeten. Voor de aanvang van de lunch wordt er met de kinderen gebeden. De kinderen mogen geen snoep meenemen. Aan het einde van de lunch krijgen zij een snoepje of andere lekkernij van de overblijfkrachten. De kinderen mogen niet van tafel af, voordat de snoepjes zijn uitgedeeld en de prullenbak is rondgegaan. De kinderen kunnen daarna hun tanden poetsen, als ze hun eigen tandenborstel en tandpasta bij zich hebben.
Na het eten kunnen de kinderen gaan kleuren, knutselen of een spelletje gaan doen. Indien de weersomstandigheden dit toestaan, kan er ook op het schoolplein worden gespeeld. Er wordt door de onderbouwkinderen gespeeld op het kleuterplein aan de zuidzijde van de school. Een overblijfkracht brengt de kleuters weer in hun klaslokaal. De bovenbouwkinderen spelen op het grote speelplein, zij gaan na de eerste bel naar hun klaslokaal.

Informatie financiën

Het overblijven wordt in zijn geheel bekostigd door de deelnemers van deze faciliteit.
De ouderbijdragen moeten dus toereikend zijn om het overblijven mogelijk te maken en dienen derhalve kostendekkend te zijn.
Het overblijftarief is vastgesteld op: een kaart voor 20 keer: € 40,- Rekeningnummer TSO:NL71RABO0107573814 (Rabobank)
Wanneer een kind incidenteel overblijft, dan wordt eenmalig een kaart aangeschaft. Deze kaart blijft geldig tot groep 8 en kan iedere keer bij een incidentele overblijfbeurt gebruikt worden. Wanneer er in groep 8 nog knipjes over zijn, kan het betreffende geld verrekend worden. De kaarten zijn geldig voor het hele gezin. De betaling van de overblijfkaarten wordt geregeld via een bankrekening.. Als op een overblijfkaart nog drie knipjes over zijn, krijgt het kind een brief mee naar huis met het verzoek geld voor een nieuwe kaart over te maken.
Wanneer het geld na een week nog niet binnen is, komt er een herinnering per post. Bij de tweede herinnering zullen wij de administratiekosten in rekening brengen. Deze bedragen: € 3,00!
Samen met de coördinator worden de overige uitgaven genoteerd, die door haar zijn gedaan. De coördinator stelt een begroting op, om goed inzicht te kunnen krijgen in de financiën.
Om het overblijven voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, wordt er gezorgd voor voldoende materialen om te kunnen kleuren, knutselen of te spelen. Het snoep en de hierboven bedoelde materialen worden betaald uit de overblijfgelden.

Aanmelden

Om de TSO nog verder te professionaliseren is er een systeem bedacht dat nog duidelijker maakt welke kinderen er zullen overblijven zodat het risico, dat kinderen die het vergeten en naar huis gaan, kleiner wordt.
Op de site kunt u een aanmeldingsformulier invullen waarop de ouders/verzorgers aan kunnen geven op welke dag/dagen het kind overblijft.
Als een kind incidenteel overblijft dan kan dat telefonisch doorgegeven worden via het nummer: 06-12205801 bij voorkeur door een app(gratis) te sturen. Indien dit niet mogelijk is, een sms of spreekt u dan de voicemail in van ditzelfde telefoonnummer. Doet u dit op de dag dat uw kind gebruik maakt van de TSO, voor 09:00 uur, vermeld daarbij de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit (ook de letters, bijvoorbeeld 1A). Zo is er bij de overblijfkrachten bekend welke kinderen ze kunnen verwachten. Ook als een kind dat normaal wel overblijft een keer niet komt, moet dit gemeld worden en dat kan op dezelfde manier. Als een kind niet afgemeld wordt, zal dit wel in rekening gebracht worden.

Overblijfregels

Bovenal geldt, dat alle kinderen zich fatsoenlijk gedragen, zowel in woorden als in daden. Wanneer dit niet het geval is, zal door de overblijfkrachten corrigerend worden opgetreden.
We werken met een kaartensysteem. Bij aanhoudende of ernstige misdragingen wordt door de coördinator (na overleg met de directeur) een kaart uitgedeeld aan het betreffende kind. Ook wordt dit gemeld aan de ouder(s) van het betreffende kind.
De eerste kaart is een gele en geldt als waarschuwing. Indien dit niet leidt tot verbetering van het gedrag van het kind volgt een oranje kaart. De oranje kaart betekent drie keer uitsluiting van het overblijven, de rode kaart betekent tien keer uitsluiting van het overblijven. Als het gedrag dan nog niet verbetert zal er dat schooljaar geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van de TSO.
Kinderen die een kaart krijgen, moeten deze kaart zelf thuis laten zien en door ouders ondertekend weer mee naar school nemen. De overblijfcoördinator neemt ook altijd zelf contact op met de ouders om de situatie toe te lichten. Overblijfkrachten lichten de coördinator in over het gedrag, de coördinator is de enige die de kaarten uitdeelt.
Bij het uitdelen van een oranje of rode kaart wordt ook altijd de directeur ingelicht. Natuurlijk hopen we dat het nooit zo ver hoeft te komen.

Mocht u na het lezen de informatie, nog vragen hebben over de Tussenschoolse Opvang op De Brug, dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator Marianne Hogendoorn (0348-688052)

Buitenschoolse Opvang

De BSO staat onder verantwoording van de KMN Kind en co en heet in Nieuwerbrug BSO de Springplank.
Op de BSO worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen na schooltijd en in de schoolvakanties. Dit gebeurd onder leiding van een deskundige beroepskracht(en) in een omgeving die speciaal voor kinderen is ingericht.

Op dit moment is er nog geen voorschoolse opvang maar hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij KMN Kind en co

BSO informatie in het kort:

Waar:
Lokaal van CBS De Brug, Burg. Bruntstraat 23 in Nieuwerbrug
Wanneer:
maandag, dinsdag, donderdag van 15.15 uur tot 18.00 uur
Contact nummer:
06-41412459
Website:
www.kmnkindenco.nl
Aanmelden:
via de website van KMN Kind en co