Zorgstructuur

Zorg in de school
Tijdens uw eerste contact met school vragen wij naar de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Wij ontvangen graag de verslaglegging van uw kind van de voorschoolse opvang, aangezien wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.
Kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden, komen in groep 1. De leerstof van deze instroomleerling wordt afgestemd op zijn onderwijsbehoeften, welke gevolgd worden d.v.m observaties en toetsen. Er wordt gekeken naar de algemene ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling en de voortgang op leergebied. Aan het eind van het jaar gaan deze kleuters meestal nog niet naar groep 2, tenzij uit alle toetsen en observaties blijkt dat ze al zover in hun ontwikkeling zijn. Dit wordt altijd in gesprekken met ouders en leerkrachten beslist.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep doubleert of overslaat.
Tijdens de acht jaren dat uw kind bij ons op school zit, worden er allerlei gegevens bewaard. In dit (digitale) leerlingendossier komen resultaten van toetsen, gespreksverslagen, handelingsplannen, evt. verslagen van speciale onderzoeken en andere relevante gegevens.

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het zorgsysteem binnen school. Daarbij verleent zij ondersteuning aan de leraren. De taken van de IB-er zijn onder andere:
• het bewaken van de zorgverbredingafspraken die op school gemaakt zijn;
• het bijhouden van leerlingvolgsysteem, leerlingendossiers en toetskalender;
• contacten onderhouden met de schoolbegeleidingsdienst en externe instanties (Jeugdzorg, logopedie etc.);
• beheer van zorgmaterialen;
• contacten leggen en onderhouden met ouders van zorgleerlingen;
• ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan;
• coördineren van aanpassingen van het onderwijs aan het individuele kind of aan groepen kinderen;
• groeps- en leerlingbespreking leiden.

Rapportage
Alle leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd door observaties en aan de hand van het volgsysteem van Onderbouwd. Alle leerlingen die langer dan 3 maanden op school zitten krijgen 3 keer per jaar een rapport. Leerlingen die korter dan 3 maanden op school zitten krijgen de eerste keer een geschreven rapport. Het rapport wordt samengesteld op basis van observaties en toetsen. Dit wordt meegegeven in een rapportmap.
De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Dit wordt samengesteld op basis van het werk in de schriften, repetities, toetsgegevens en algemene indrukken in vergelijking tot de groep. De uitslag van de CITO toetsen wordt als bijlage in het rapport gevoegd.
Twee keer per jaar wordt tijdens een 10-minutengesprek de vorderingen/ het rapport van het kind met ouders besproken.
In groep 8 worden de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek gericht op het voortgezet onderwijs.
U kunt altijd de leerkracht van uw kind tussentijds aanspreken als u een vraag heeft. Afspraken worden na schooltijd gemaakt.

Doubleren/versnellen
Bij doubleren/versnellen betrekken we u als ouders. Wanneer er verschil van inzicht is, kan een (extern) deskundige eventueel mee denken. Uiteindelijk neemt de school het besluit. Op onze site kunt u het beleid met betrekking tot doubleren downloaden, in dit beleidsstuk lichten we onze visie en werkwijze toe (klik op de link voor het beleidstuk Doubleren)

Sociaal emotionele ontwikkeling – Kanjertraining
Goede sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen wordt op onze school als zeer belangrijk gezien. Naast het leren rekenen, lezen en schrijven etc., is het belangrijk dat kinderen zich in sociaal en emotioneel opzicht kunnen ontplooien. Veiligheid, een goede sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zijn belangrijke voorwaarden binnen onze school. Wij streven ernaar dat kinderen goed kunnen omgaan met anderen en zichzelf durven te zijn.
De lessen van de Kanjertraining gaan ervan uit dat kinderen van elkaar verschillen, maar dat ze wel goed met elkaar moeten leren omgaan. Ons team heeft hiervoor scholing gevolgd. Over de inhoud hiervan en de manier waarop we de lessen inpassen in ons onderwijs houden we u op de hoogte.

De volgende uitgangspunten worden door het team gehanteerd:
• Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen een positief reëel zelfbeeld kunnen ontwikkelen door inzicht te krijgen in de gevoelens van zichzelf, in gevoelens van anderen en hier op een adequate manier mee om kunnen (en leren) gaan.
• In de ondersteuning van kinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, willen we openstaan voor de beleving en gevoelens van kinderen; het stellen van regels; het maken van afspraken en het zo nodig inzicht verschaffen in het waarom van bepaalde situaties.
• Preventief omgaan met gedragsproblemen staat bij ons hoog in het vaandel. Het aanleren van sociale vaardigheden is onderdeel van ons lesprogramma.
• Pesten heeft alles met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te maken. Om pesten tegen te gaan, is het voor ons belangrijk dat kinderen leren inzicht te krijgen in de gevoelens van zichzelf en anderen, ze hiermee leren omgaan en de ander respecteren.

Als team willen we bij bovenstaande punten werken vanuit onze protestants-christelijke identiteit en de waarden en normen die hieruit volgen.

Dyslexie en dyscalculie
Wanneer er vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, treedt het protocol in werking (klik op de link voor het dyslexie protocol, klik op de link voor het dyscalculie protocol). De leerling krijgt extra ondersteuning en/of aanpassingen bij het lezen/spellen of rekenen. Wanneer de leerling onvoldoende groei laat zien, kan er sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Wij starten dan een dyslexie-, dyscalculieonderzoek (via school of via de zorgverzekering van de ouders). Mocht de school adviseren tot een dyslexie-, dyscalculie verklaring te komen, dan wordt in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden voor vergoeding. Als er sprake is van dyslexie- of dyscalculie, krijgt het kind een dyslexie-. dyscalculieverklaring.

Meerbegaafden
Wij werken in de groep met drie niveaus. De leerlingen, die meer aan kunnen krijgen verrijkende stof. Begaafde leerlingen krijgen naast deze extra stof een traject van 6-8 weken Spaans. Tijdens deze extra lessen worden via thema’s woordjes aangeboden, moeten de leerlingen gesprekken voeren met elkaar en wordt aandacht besteed aan de grammatica. De lessen worden gegeven door ouders die de Spaanse taal goed beheersen waardoor de leerlingen ook de goede uitspraak aangeleerd krijgen. Na de les krijgen de leerlingen huiswerk mee wat ze de week erna af moeten hebben. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en krijgen op deze manier de uitdaging die ze nodig hebben. In groep 8 kunnen de leerlingen extra lessen op het Coornhert Gymnasium volgen. De school kan gebruik maken van het DHH instrument om begaafdheid te signaleren.

Onderwijsondersteuning
Onze onderwijsassistent verleent binnen of buiten de groep extra zorg aan kinderen, zoals werkbegeleiding, extra instructie, projectgroep, e.d. Als uw kind zorg buiten de groep krijgt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.