Schoolgids

Inhoudsopgave
Inleiding
Inleiding

Beste ouders, belangstellenden en overige lezers,

Met trots presenteren wij u onze schoolgids. Het doel van deze schoolgids is, u als lezer te informeren over de inhoud van ons onderwijs, de sfeer in de school en allerlei praktische zaken.

De indeling is als volgt:

 • In hoofdstuk 1 vertellen wij u waar de school voor staat, welke visie wij hebben.
 • In hoofdstuk 2 treft u – in de vorm van een naslagwerk- praktische informatie over de organisatie van ons onderwijs aan.
 • In hoofdstuk 3 staat de leerlingenzorg op onze school beschreven.
 • In hoofdstuk 4 kunt u lezen wat u van ons en wij van u als ouder van de school kunt verwachten.
 • In hoofdstuk 5 treft u een overzicht aan van relevante externe instanties.
 • Hoofdstuk 6 gaat over de SPCO Groene Hart, de stichting waartoe wij behoren.

Namen en mailadressen van de teamleden en de leden van de ouderraad, medezeggenschapsraad en schoolraad vindt u achterin deze gids.

Wanneer u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Namens het team van De Brug,

Marjan Tomassen
directeur

1. Waar de school voor staat
Onze missie

Samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen tot weerbare en zelfstandige mensen, gebaseerd op een protestant christelijke grondslag, in een kindgerichte, laagdrempelige, zichzelf vernieuwende omgeving (school).

Onze visie

De Brug biedt een veilige basis voor elk kind. Elk kind wordt in zijn/haar eigenheid gezien en gerespecteerd. Kinderen waarderen elkaar daarin, zijn in staat om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kunnen elkaars maatje zijn. De Brug ziet de ouders als partners. Leerkrachten en ouders vullen elkaar aan bij de ontwikkeling van het kind.

Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontwikkelen. Zo is er een doorgaande lijn op de diverse vak- en vormingsgebieden. De school streeft er naar de basisdoelen voor alle leerlingen te realiseren. Meer- en minderbegaafde leerlingen krijgen onderwijs wat aansluit op hun onderwijsbehoeften. Onze visie is dat kinderen zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken, die passen bij hun ontwikkeling. Het team draagt gezamenlijke zorg voor de leerlingen. Het team is adequaat geschoold. Een accent ligt op het terrein van de basisvakken (taal, lezen, rekenen) en de sociaal emotionele ontwikkeling. In het team wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Zorg voor kwaliteit

Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 nemen wij een uitgebreide ouderenquête af. Hierin zullen we ouders ook vragen naar hun mening over andere schooltijden. in 2014-2015 hebben we een ouderenquête gehouden met het volgende resultaat:

zorg voor kwaliteit

Het responspercentage in 2014 is 35 procent, de vragenlijst is door 36 gezinnen ingevuld. Er is gewerkt met een 4 puntsschaal.

Daarnaast nemen we jaarlijks een leerlingenvragenlijst af in de bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerlingen geven de school een 8 als rapportcijfer (gemiddelde).

Kerndoelen en referentieniveaus

We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het basisonderwijs aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zich te ontwikkelen. Kerndoelen liggen vast in de wet. De activiteiten en de methoden in de scholen zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren.

Om objectief het beheersingsniveau te kunnen omschrijven, zijn zogenaamde referentieniveaus ontwikkeld. De referentieniveaus 1F en 1S beschrijven wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan (bijvoorbeeld eind groep 8) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Ook de referentieniveaus zijn bij wet vastgelegd.

 

 

Klokurentabel

Per week besteden we een vast aantal uren aan elk vak (Vb: 0,75 = 3 kwartier):

klokuren

Een deel van bovenstaande vakken wordt door de kinderen zelfstandig verwerkt tijdens het ‘Zelfstandig Werken’. De kleuters kunnen al 10 minuten zelfstandig werken. Dit wordt verder uitgebouwd naar een weektaak in groep 4. Op deze momenten biedt de groepsleerkracht extra aandacht aan individuele of groepjes leerlingen.

Het schoolplan

 

Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden.
CBS De Brug beoogt met het schoolplan voor de periode 2015-2019, naast de wettelijke beleidsverantwoording, een dynamisch plan, gericht op de ontwikkeling van de school. We willen dit bereiken door aan te sluiten bij het strategisch meerjarenbeleidsplan van de SPCO Groene Hart en door de jaarplannen dynamisch te integreren. Klik op de link voor het Schoolplan.

 

2. De organisatie en inhoud van ons onderwijs
Aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u vanaf de 2e verjaardag van uw kind telefonisch een afspraak maken met de directeur voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

U kunt uw kind in laten schrijven via het inschrijfformulier dat u meekrijgt bij het kennismakingsgesprek. Daarnaast vragen wij u schriftelijk toestemming voor het plaatsen van een foto of werkjes van uw kind op onze website. Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, ontvangt hij of zij een uitnodiging om alvast te komen wennen (2 dagdelen). Vanaf de vierde verjaardag is uw kind dagelijks welkom op school (zie schooltijden).

Van kinderen die bij ons op school komen wordt verwacht dat ze zindelijk zijn en zelfstandig van de WC gebruik kunnen maken. Uw kind moet daarnaast zo veel mogelijk zelf zijn/haar jas en enige kledingstukken aan/uit kunnen doen. Het is prettig wanneer uw kind verstaanbaar spreekt.

Activiteiten in de groepen 1 en 2

De activiteiten in de groepen 1 en 2 kenmerken zich door “spelend leren”. Daarbij doen de kinderen ervaringen op die de basis vormen voor hun verdere ontwikkeling. De ontwikkelgebieden zijn:

 • sociale vaardigheden
 • beeldende vorming
 • muzikale vorming
 • motorische ontwikkeling
 • taalontwikkeling
 • basisvaardigheden t.a.v. lezen
 • basisvaardigheden t.a.v. rekenen
 • computervaardigheden
 • techniek en zelfredzaamheid
 • werkhouding
 • Engels

Bij ons op school wordt er veel belang gehecht aan het zelfstandig spelen, het zelfstandig werken en de zelfredzaamheid. Wanneer een kind zelf iets kan, is dit goed voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we met het geven van Engels vanaf groep 1

Activiteiten in de groepen 3 en 4

De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Taal: In deze groepen wordt voortgebouwd op de ontwikkeling van het jonge kind. De leerlingen in groep 3 houden zich intensief bezig met leren lezen. In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden, hoewel de inhoudelijke koppeling vanzelfsprekend blijft bestaan.
 • Rekenen: In de groepen 3 en 4 wordt veel gewerkt met concreet materiaal, bijvoorbeeld rekenrekjes en blokjes. Daarop voortbouwend wordt veel aandacht besteed aan het inzicht in getallen.

Tijdens de taal- en rekenlessen wordt de computer (Chromebooks) ingezet.

Naast deze hoofdvakken komen in de groepen 3 en 4 aan de orde:

1. Wereldoriëntatie vakken: (zaakvakken)

 • voorbereidend aardrijkskunde
 • voorbereidend geschiedenis
 • natuurkennis
 • verkeer
 • techniek

2. Expressievakken:

 • tekenen
 • handvaardigheid
 • muziek
 • dramatische expressie

3. Bewegingsonderwijs:

 • gymnastiek
 • sport en spel
 • sociale redzaamheid
 • Engels
Activiteiten in de groepen 5 t/m 8

De hiervoor genoemde activiteiten worden voortgezet in de groepen 5 tot en met 8. De eisen voor lezen, taal, schrijven en rekenen worden hoger en er is meer inzicht nodig. Er wordt gewerkt met weektaken. In iedere groep is aandacht voor creatieve activiteiten.

In groep 7 doen de leerlingen (theoretisch) verkeersexamen. Het vak techniek krijgt uiteraard ook weer aandacht in groep 7 en 8.

Om het ontwikkelingsniveau zichtbaar te maken, wordt stelselmatig getoetst. Als het nodig is, krijgt een kind extra hulp/uitdaging van de groepsleerkracht. Dit gaat in overleg met de ouders.

BHV

Ook op onze school zijn er ‘Bedrijfshulpverleners’ (BHV’ers), namelijk Juf Jacqueline, Juf Marja en Juf Wilma. Juf Wilma is tevens gediplomeerd EHBO-er. Bedrijfshulpverlening bestaat uit levensreddende eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming. Ieder jaar wordt minimaal één ontruimingsoefening gehouden.

Bibliotheek

Op school hebben wij een eigen bibliotheek met een ruim en eigentijds assortiment. De leerlingen krijgen elke week de mogelijkheid om een  nieuw boek te kiezen, dit doen zij onder begeleiding van de leerkracht. Het boek mag mee naar huis in een tas. Na één week wordt het boek weer ingeleverd of verlengd (max 2 x). Voor boeken die kapot gaan of kwijt raken, brengen wij € 12,50 in rekening. Hiervan worden nieuwe boeken gekocht.

 

Burgerschap en sociale integratie

Kinderen op onze school groeien niet vanzelfsprekend op met mensen uit andere culturen. Juist daarom is het van belang om de kinderen goed voor te bereiden op onze multiculturele samenleving. In onze methodes en projecten wordt hier aandacht aan besteed.

Taken teamleden

Wij hebben een onderbouwcoördinator (Charlotte van der Sterre) en een bovenbouwcoördinator (Margreet Hembrecht). Bij afwezigheid van de directie is Margreet Hembrecht aanspreekpunt binnen de school. Het managementteam bestaat uit de directie, bovenbouwcoördinator + IB’er.

Fotograaf

Ieder voorjaar (zie jaarkalender) komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt van alle klassen een groepsfoto, van alle kinderen portretfoto’s en eventueel foto’s met broertjes en zusjes.

Het contact met de fotograaf + het bestelproces van de foto’s loopt via de OR.

Fulltime / parttime werken

De meeste groepen hebben te maken met meer dan één leerkracht. We proberen te voorkomen dat uw kind met meer dan twee verschillende groepsleerkrachten te maken krijgt. Leerkrachten die samen de zorg voor een groep hebben, houden elkaar goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt.

Godsdienstonderwijs

Op onze christelijke school geven wij dagelijks godsdienstonderwijs. Daarnaast vieren we de christelijke feesten. Tijdens het godsdienstonderwijs vertellen we de verhalen, lezen we uit de Bijbel en is er plaats voor gebed en zang.

Gym/bewegingsonderwijs

De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht of een stagiaire bewegingsonderwijs.

Groep 1 en 2 gymmen in hun ondergoed, gymschoenen zijn verplicht. Voor groep 3 t/m 8 is sportkleding noodzakelijk en zijn gymschoenen verplicht. De kinderen dragen een korte broek en gymschoenen, turnschoentjes zijn gevaarlijk bij de gymlessen. De gymschoenen kunnen in de gymtas op school bewaard blijven. Wilt u de gymkleding en schoenen van naam voorzien? Voor de jongsten is het handig “schoenen met elastiek” mee te geven.

Groep 1 en 2 gymmen 1 keer per week, op de andere dagen is er bewegingsonderwijs in de gymzaal of buitenspel.

Groep 3 t/m 8 sport 2 keer per week. De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

Hoofdluis

Helaas komt hoofdluis ook op onze school voor. Luizencapes en luizenzakken (voor de gymspullen) zijn verplicht. Alle nieuwe leerlingen ontvangen een cape en luizenzak van de OR. Als een zak kwijt raakt of stuk gaat, kan via de leerkracht een nieuwe gekocht worden. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is het regelmatig controleren van de haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Ook wij proberen de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan. Daarom heeft de school deelgenomen aan het “luizenouders project” van de GGD Midden-Holland. Diverse ouders hebben de GGD-training gevolgd. Elke maandag na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd door de “pluisouders”. Als er tijdens de controle luizen en/of levensvatbare neten worden aangetroffen, dan wordt door de groepsleerkracht of de directeur contact opgenomen met de ouders van de kinderen. Wilt u op school melden wanneer uw kind luizen heeft?

Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. Het doel hiervan is dat zij hun werk leren plannen. Bovendien is het een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Dit huiswerk betreft:

 • groep 5: herhalen tafels van vermenigvuldiging, toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.
 • groep 6: als er een week geen toets is, dan wordt er een rekenblad of taalblad als huiswerk meegegeven. Toetsen zijn er voor de vakken topografie, verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis.
 • groep 7 en 8: minimaal 2 x per week huiswerk, zoals een taal- rekenblad, leerwerk voor geschiedenis, aardrijkskunde of Engels.

Vanaf groep 6 nemen de leerlingen een agenda of schrift mee voor het registreren van huiswerk.

Inspectie

De Brug heeft met de eindcito van 2016 boven de inspectienorm gescoord. Daardoor hebben wij geen extra toezicht van de inspectie. De onderwijsinspectie is belast met het wettelijke toezicht op onze scholen. Er is een jaarlijks toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en een vierjaarlijks uitgebreid toezicht (zie www.onderwijsinspectie.nl).

Kanjertraining

De Kanjertraining wordt gegeven aan alle groepen van CBS De Brug. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander denkt. Hierdoor heeft het kind – ook op langere termijn – minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.

Alle leerkrachten van De Brug zijn bevoegd om kanjertraining te geven aan volledige groepen/klassen. Wat leren kinderen bij de kanjertraining:

 • Zelfvertrouwen/ zelfrespect krijgen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Complimenten kunnen geven/ ontvangen
 • Ja/ Nee kunnen/ durven zeggen
 • Je mening durven zeggen, zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven te vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen

Voor meer informatie zie: www.kanjertraining.nl

Kledinginzamelactie

Twee keer per jaar wordt een kledinginzamelingsactie georganiseerd. De opbrengst is o.a. voor de aanschaf van nieuwe leesboeken.

Kunst & cultuur

Wij brengen op school de kinderen in contact met kunst en cultuur. Om de leerlingen een structureel en breed kunst- en cultuureducatieprogramma te bieden werken wij samen met KUVO. Voor elk leerjaar worden er jaarlijks 2 programma-activiteiten gerealiseerd. Hierdoor maken leerlingen kennis met podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst en muziek en gaan ze ook actief aan de slag met de diverse disciplines. We maken kinderen bewust van hun creatieve vermogens en (historische) omgeving, stimuleren zelfvertrouwen en talentontwikkeling.

Leerlingenvervoer

Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere kinderen kunnen, als de afstand het toelaat, zelf fietsen. Hierbij is altijd voldoende begeleiding van volwassenen. Ook wanneer kinderen in schoolverband ergens lopend naar toe gaan, is er voldoende begeleiding. Bij sportactiviteiten buiten schooltijd worden de kinderen begeleid door een ouder.

Wanneer ervoor wordt gekozen met auto’s te reizen, gelden de volgende formele voorschriften:

 • Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn.
 • Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen.
 • Een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden.
 • Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.
 • Kinderen kleiner dan 135 cm  moeten in principe, zowel voorin als achter in de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger.
 • Incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).
Methodes

In ons onderwijs gaan wij uit van de onderwijsbehoeften van kinderen. Hierop wordt het lesstofaanbod afgestemd. Het lesstofaanbod van De Brug is dekkend voor de kerndoelen. De methoden die wij hierbij gebruiken, zijn:

Onderbouwd: groepen 1 en 2
Rekenen/Wiskunde: Wereld in Getallen 4 (groepen 1 en 2: aanvullend op Onderbouwd, groepen 3 t/m 8)
Taal: Taal Actief 4 (groepen 4 t/m 8)
Technisch lezen: Lijn 3 (groep 3) en Strategische lezen (groepen 4 t/m 8)
Begrijpend lezen: Grip op lezen (groepen 4 t/m 8)
Engels: Take it easy (groepen 1 t/m 8)
Schrijven: Klinkers (groepen 3, 4, 5)
Sociaal Emotionele Vorming: Kanjertraining
Aardrijkskunde: Meander (groep 5 t/m 8)
Geschiedenis: Brandaan (groep 5 t/m8)
Wereldoriëntatie: doeboek Naut, Meander en Brandaan (groep 3 en 4), TopOndernemers (groep 5 t/m8)
Verkeer: verkeerskrant VVN
Techniek: techniektorens (groep 1 t/m 8)
Natuur: blokboek natuur (groep 4 t/m 8)

Voor de herfstvakantie (2016-2017) maken wij als team een keuze voor de nieuwe methode Engels (groep 1 t/m 8), na de herfstvakantie starten we met de implementatie.

Nablijven

Het kan voorkomen dat uw kind nog even op school moet of mag nablijven. Dit blijft beperkt tot maximaal een kwartier. Duurt dit langer, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Natuur en milieu

Jaarlijks hebben de kinderen een aantal excursies via Milieueducatie Midden-Holland. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief.

Onze school - praktisch ingedeeld
 • We hebben de beschikking over 9 lokalen.
 • 2 lokalen zijn momenteel verhuurd (aan BSO en peuterspeelzaal) en 1 lokaal is in gebruik als RT-ruimte en bibliotheek.
 • De groepen 1 tot en met 8 maken gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde gymzaal.
 • Voor activiteiten waarbij één of meer groepen zijn betrokken, gebruiken we de hal.
 • Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen (gratis) boeken lenen uit de schoolbibliotheek.
 • De school heeft een crea-lokaal, hier kan handvaardigheid gegeven worden.
 • Het team heeft de beschikking over een orthotheek; deze bevat lesmaterialen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
 • Elke groep heeft de beschikking over minimaal twee computers en een digibord.
 • De IB-er beschikt over een eigen kamer, die daarnaast ook gebruikt wordt door de logopediste, de schoolarts, de schoolbegeleidingsdienst en voor gesprekken met ouders.
 • De school is toegankelijk voor minder validen en beschikt over een minder validen toilet.
 • De school heeft een douche voor o.a. de “kleine ongelukjes” van de kleuters.
 • De schoolpleinen zijn ingericht met speeltoestellen die voldoen aan de veiligheidseisen.
Organisatie van het onderwijs

De school is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m ca. 12 jaar. Gedurende 8 jaar is een kind in staat de basisschool te doorlopen. De 8 leerjaren zijn ingedeeld in het leerstofjaargroepensysteem. Dit betekent dat wij kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk in dezelfde groep plaatsen. Alles wat de kinderen wordt aangeleerd en hoe zij in hun ontwikkeling worden begeleid, staat in het schoolplan. Daar is ook in te vinden hoe de leerstof over de jaargroepen is verdeeld, zodat er onderling een goede aansluiting is en er één ononderbroken lijn gevolgd wordt. Een cursusjaar begint in augustus of september en eindigt in juni of juli.

Pesten

De Brug beschikt over een pestprotocol. Klik op de link om het Pestprotocol te lezen. Juf Jacqueline Broer is coördinator sociale veiligheid, zij is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

Pleinwacht

In de pauze wordt door teamleden pleinwacht gelopen. De deuren gaan voor schooltijd open om 08.35 uur en om 13.05 uur. Het is de bedoeling dat uw kind meteen de school binnengaat en niet op het plein blijft spelen. Er is geen pleinwacht aan het begin van de schooltijd, want de leerkracht is dan in haar/zijn klas. Wilt u uw kind dus niet te vroeg naar school sturen?

Projectweek / Schoolfeest

Om het jaar werken we op school met alle leerlingen aan een groot project. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom tijdens een open inloopavond die ter afsluiting wordt georganiseerd. Het andere jaar vieren we een schoolfeest.

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De eerste bel gaat tien minuten voor aanvang van de schooltijd. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen naar binnen gebracht worden. De leerlingen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie naar binnen gebracht worden. Vanaf dat moment komen de leerlingen zelfstandig naar binnen. De groepen 4 tot en met 8 komen het hele jaar zelfstandig naar binnen. Bij de tweede bel dient u de school verlaten te hebben, zodat wij de lessen op tijd kunnen starten.

Na schooltijd brengen de groepsleerkrachten de groepen 1 en 2 naar het hek waar u uw kind kunt ophalen. Het team wil graag weten of de kinderen met iemand anders mee naar huis gaan.

Schoolafspraken

Regels en structuren hebben een gunstige invloed op mensen. Het is handig om iedereen te laten weten waar de grenzen liggen. Daar hebben we algemene regels en basisregels van de kanjertraining voor en ze gelden voor iedereen. De 4 GOUDEN REGELS op onze school:

 1. Iedereen hoort erbij, dus wees aardig voor elkaar
 2. Gedraag je rustig in de school
 3. Wees zuinig op alle spullen
 4. Haal het beste uit jezelf en anderen

 

Basisregels van de kanjertraining  voor de onderbouw/ middenbouw zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee.

… en voor de middenbouw/bovenbouw:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Bij overtreding van de school regels (zie time-out/schorsing/verwijdering regeling SPCO):

 1. Mondelinge waarschuwing.
 2. Noteren van de overtreding – met naam en datum – in het leerlingvolgsysteem.
 3. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd. De leerling krijgt een time-out.
 4. Bij herhaling: schorsing
 5. Bij herhaling: verwijdering van school
Schoolgeld - ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige bijdrage per leerling, komt ten goede aan bijzondere activiteiten in de school die geen onderdeel zijn van het “gewone onderwijs”, zoals

 • thema-avonden
 • kerst-/paasvieringen
 • sportdag
 • schoolfeesten (o.a. Sinterklaas)
 • schoolkamp
 • kleuterfeest
 • afscheid groep 8
 • bijdrage jaarlijkse boekenweek
 • schoolontbijt

De vrijwillige ouderbijdrage is € 21.50 euro per kind. Schoolreisje kost €22.00 per kind (groep 1t/m 6). De kinderen uit groep 7 en 8 gaan 2 nachten op kamp, dit kost € 40.50.  De eerste schoolweek krijgt u het verzoek deze vrijwillige bijdrage over te maken. Verantwoording van deze gelden vindt u op het financieel overzicht van de ouderraad. Elk schooljaar wordt deze bijdrage met € 0,50 verhoogd.

 

Schoolreisje

Elk schooljaar gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje. De datum staat op de kalender. In overleg met de OR kiezen we een leuke bestemming, op deze manier hopen we alle leerlingen een onvergetelijke dag de bezorgen.

Schoolkamp

Elk schooljaar gaan we met de leerlingen van groepen 7 en 8 op schoolkamp. De data staan op de kalender. Het kamp duurt 3 dagen en 2 nachten.

Schooltas

Alle leerlingen dienen dagelijks een (rug)tas bij zich te hebben. Hierin kunnen ze hun eten of drinkenmee naar school nemen, maar ook werk of post vanuit de school en eventueel het bibliotheekboek.

Schooltijden

schooltijden

Dagelijkse pauze:

 • 10.15 – 10.30 uur, groep 3 t/m 5
 • 10.35 – 10.50 uur, groep 6 t/m 8

Tijdens deze pauze mag uw kind iets gezonds (fruit of groente) meenemen om te eten en te drinken. Koek of snoep is niet toegestaan.

Speelgoedbusje

In de groepen 1, 2 gaat iedere maandag een speelgoedbusje rond. Van de opbrengst worden extra materialen en speelgoed gekocht voor de groep.

Sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk, mits wij ons aan een aantal voorwaarden houden. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring. De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen.
 • Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring.

Wilt u hier meer over weten, of willen sponsoren, neemt u dan contact op met de directie.

Koningsdag

Elk jaar doen wij mee aan de landelijke Koningsspelen. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland. Deze dag staat in het teken van sport en spel. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen.

Spreekbeurten, werkstukken, boekbesprekingen en -verslagen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen al vroeg leren om voor een groep te spreken en om informatie te verwerken.

 • Boekbespreking in alle groepen
 • Spreekbeurt vanaf groep 3
 • Werkstukken vanaf groep 4
 • Nieuwskring vanaf groep 6
 • Boekverslag in groep 8

Meer informatie over dit onderwerp ontvangt u van de groepsleerkracht.

Toetsen
 • Groep 7: (theoretisch) verkeersexamen afgenomen.
 • Groep 8: CITO-eindtoets.
 • Groepen 1 en 2: kleutertoetsen taal en rekenen
 • Groepen 3 t/m 7: M- en E-toetsen Cito
 • Groep 8: M-toets
Toelaten en verwijderen leerlingen

Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over:

 • De protestants-christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven.
 • Deelname aan alle activiteiten van de school mits deze tijdens de schooltijden plaatsvinden.

Inschrijving kan in de volgende gevallen geweigerd worden:

 1. Er bestaat een gegronde verwachting dat het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan dat de school redelijkerwijs kan leveren.
 2. Het kind is zodanig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, dat verwacht mag worden dat ondanks WSNS voorzieningen de school niet aan de hulpvraag van het kind kan voldoen en het kind hierdoor het onderwijs op school niet kan volgen.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

 • Het kind een verwijzing heeft naar een school voor speciaal basisonderwijs en in afwachting is van plaatsing.
 • Het kind is aangemeld bij de PCL voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.

Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of gedragsmoeilijkheden. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing. De school beschikt over een uitgebreid beleidsdocument inzake dit onderwerp en handelt hiernaar.

Uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk en in overleg met de directeur plaats. De school zorgt ervoor dat de nieuwe school van de nodige informatie over uw kind wordt voorzien. Dat geldt ook voor de overstap van groep 8 leerlingen naar het VO.

Klik op de ling voor beleidsstuk 2.2 Toelaten en verwijderen van leerlingen op SPCO-scholen.

Trakteren / verjaardag

Altijd weer een hoogtepunt in het leven van de kinderen: hun verjaardag! De jarige mag in eigen groep trakteren en mag eventueel ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen. Zij zullen hun felicitaties op de kaart schrijven. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde versnapering. Als u de traktatie op school komt brengen, wilt u dan een geschikt tijdstip met de leerkracht afspreken. De verjaardag van de leerkracht wordt gevierd op de ‘juffen/meesterdag’ (zie jaarkalender).

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op school kan tussen de middag worden overgebleven (Tussenschoolse Opvang – TSO). De praktische organisatie van het overblijven ligt in handen van de overblijfkrachten. Eén van de overblijfkrachten is tevens coördinator. De overblijfkrachten zijn hiervoor geschoold. De directeur is contactpersoon tussen overblijfkrachten, school en ouders. De coördinator van de TSO is: Marianne Hogendoorn, tel: 0348- 688825.

Via het aanmeldingsformulier op de site, kunt u uw kind aanmelden voor de TSO. Wanneer u uw kind aanmeldt, kunt u gelijk een knipkaart kopen.

 • De kinderen kunnen alleen overblijven op dagen, dat ze twee dagdelen naar school gaan.
 • Als een kind incidenteel overblijft dan kunt u dat voor 11.45 uur doorgegeven via: 06-12205801, bij voorkeur via app of sms. Eventueel kunt u de voicemail inspreken. Vermeld daarbij de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.
 • Als uw kind anders dan vermeld, niet komt, dient u dat ook op deze manier door te geven.
 • Als u uw kind niet afmeldt, wordt dit in rekening gebracht.

Het overblijven wordt bekostigd door de deelnemers van deze faciliteit. De ouderbijdragen moeten dus toereikend zijn om het overblijven mogelijk te maken. Het overblijftarief is vastgesteld op € 40,-. (eén kaart voor 20 keer). Rekeningnummer TSO: NL71RABO107573814. Contant betalen is niet mogelijk. Wanneer een kind incidenteel overblijft, wordt eenmalig een kaart aangeschaft. Deze kaart blijft geldig tot groep 8.

De gedragsregels tijdens de overblijf zijn steeds hetzelfde. Het komt soms voor dat kinderen zich niet volgens de regels gedragen. Deze kinderen kunnen een gele, oranje of rode kaart krijgen. Een gele kaart is een waarschuwing, daar zijn nog geen consequenties aan verbonden. Als het gedrag daarna nog niet verbetert, kan het kind een oranje kaart krijgen. Hierbij mag het kind drie keer niet overblijven. Als het gedrag nog niet verbetert, zal een rode kaart volgen waarbij het kind tien keer niet mag overblijven. Bij voortzetting van ongewenst gedrag volgt een tweede rode kaart, evenals een overblijfverbod voor de rest van het schooljaar. Kinderen die een kaart krijgen, moeten deze kaart zelf thuis laten zien en door ouders ondertekend weer mee naar school nemen. De overblijfcoördinator neemt contact met de ouders op om de situatie toe te lichten. Overblijfkrachten lichten de coördinator in over het ongewenste gedrag, de coördinator is de enige die de kaarten uitdeelt. Bij het uitdelen van een oranje of rode kaart wordt altijd overlegd met de directeur.

Vakanties

Vakanties en vrije dagen staan vermeld op de kalender van de school. De kalender is te vinden op onze site.

Veiligheidsafspraken

Om ongevallen te voorkomen hebben wij op school een aantal aanvullende veiligheidsafspraken:

 • Leerlingen mogen niet voetballen op het schoolplein als de leerlingen gehaald en gebracht worden. Na schooltijd mag er wel worden gevoetbald.
 • Kinderen mogen zelf geen ballen van het dak halen.
 • Kinderen jonger dan zes jaar mogen niet op de klimrekken spelen op het ‘grote plein’ (voorzijde school). Buiten de schooltijden vallen de kinderen onder de verantwoording van de ouders.
 • Als de bal op de straat belandt, mag deze gepakt worden nadat dit aan de leerkracht is gevraagd.
 • Kinderen mogen niet zonder toezicht op de zolder of in de kelder komen.
 • Om ongevallen te voorkomen, doen wij op school niet meer aan ‘apenkooien’ tijdens de gymles.
 • Kinderen mogen tijdens schooltijd niet met harde ballen op het plein voetballen.
 • Het is niet toegestaan dat leerlingen op het dak van de school klimmen.
Verkeersouders en verkeersbrigadiers

Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt door de verkeersouders in samenwerking met 3VO en Politie en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk diverse acties georganiseerd. Gea Mur en Nienke Erkelens zijn de verkeersouders. Via onze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van acties, zoals ‘De scholen zijn weer begonnen’, campagne fietsverlichting, etc. Dagelijks zorgen ouders ervoor dat de kinderen veilig worden overgezet. Ook groep 8 is opgeleid tot verkeersbrigadier en helpt de andere leerlingen met oversteken. Deze verkeersbrigadiers staan elke ochtend van 8.30 uur tot 8.40 uur bij de voetgangersoversteekplaats op de Korte Waarder en bij de school (Burg. Bruntstraat).

Verzekeringen
 • Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd, incl. het uur voor en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoort.

 • WA-verzekering

Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, kunt u de schoolleiding of het bestuur aansprakelijk stellen. Kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf op de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op de school worden verhaald.

 • Aansprakelijkheid van de school

Een school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht.

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). In het standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen.

 • Aanvullende verzekering

In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen dekt een aanvullende verzekering dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de school of medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug.

U kunt als ouder uw kind aanvullend tegen bovengenoemde risico’s via: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling € 29,00 per jaar. Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl

Voor de volledige tekst over aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering verwijzen wij u naar de website.

 • Ouderhulp en verzekering

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn.

Verzuim
 • In geval van ziekte: Indien uw kind door ziekte niet op school kan komen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch, via een briefje of per mail. Afwezigheid door bezoek aan een arts kunt u vermelden in de klassenagenda die in elk klaslokaal ligt. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.
 • Wegens godsdienst of levensovertuiging: Als u vanwege godsdienstige verplichtingen verlof voor uw kind wilt, dient u hiervoor toestemming aan de directie te vragen.
 • Vanwege vakantie/gewichtige omstandigheden: Verlof is aan strenge regels gebonden. Wilt u verlof aanvragen buiten de vakanties om, dan dient u dit via de directie aan te vragen.
Voor- en naschoolse opvang (BSO)

Iedere basisschool is verplicht om aan de ouders een aanbod met betrekking tot Buiten Schoolse Opvang te kunnen doen. Het gaat hierbij om opvang vóór schooltijd, na schooltijd en om eventuele vakantieopvang. Wij hebben de keuze gemaakt voor KMN Kind en Co. Sinds januari 2014 is de naschoolse opvanggroep bij ons op school, voorlopig op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met KMN Kind en Co. Het telefoonnummer is 06-41412459 en de website is www.kmnkindenco.nl .

Vossenjacht

Op de ochtend van de laatste schooldag voor de zomervakantie vindt de traditionele vossenjacht plaats waaraan alle kinderen deelnemen. Groep 8 gaat verkleed als “vos”.

Vulpen

In groep 3 en 4 wordt er geschreven met een Potlood van school. Alle leerlingen vanaf groep 5 schrijven met een vulpen. De school verstrekt de  vulpen + inktpatronen. Als een vulpen kapot gaat of kwijtraakt, dient u de kosten te vergoeden, of zelf voor een nieuwe vulpen te zorgen. Onze voorkeur gaat uit naar de vulpen van school.

Zendingsgeld

Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor een goed doel. Elk schooljaar kiezen we een nieuw doel om voor te sparen. In 2015-2016 hebben wij gespaard voor stichting Sammy.

Ziekte en afwezigheid van leerkrachten

Op het moment dat er een leerkracht ziek of afwezig is, wordt er een invalleerkracht gezocht. Bij parttimers wordt eerst de duo-collega gevraagd. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invaller op te lossen. Soms lukt dit niet. Dan zoeken we intern naar een oplossing. Groepen kunnen gecombineerd worden of de kinderen worden over andere groepen verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de directie besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. Er wordt dan altijd nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden.

Zoekgeraakte kleding

Gevonden voorwerpen worden geruime tijd bewaard en na verloop van tijd geschonken aan een charitatieve instelling. Wilt u ervoor zorgen dat de eigendommen van uw kinderen zoveel mogelijk van een naam zijn voorzien? Bent u iets kwijt? Kijkt u dan even in de ‘gevonden voorwerpenmand’.

3. De zorg voor onze kinderen
Zorg in de school

Tijdens uw eerste contact met school vragen wij naar de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Wij ontvangen graag de verslaglegging van uw kind van de voorschoolse opvang, aangezien wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden, komen in groep 1. De leerstof van deze instroomleerling wordt afgestemd op zijn onderwijsbehoeften, welke gevolgd worden d.v.m observaties en toetsen. Er wordt gekeken naar de algemene ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling en de voortgang op leergebied. Aan het eind van het jaar gaan deze kleuters meestal nog niet naar groep 2, tenzij uit alle toetsen en observaties blijkt dat ze al zover in hun ontwikkeling zijn. Dit wordt altijd in gesprekken met ouders en leerkrachten beslist.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep doubleert of overslaat.

Tijdens de acht jaren dat uw kind bij ons op school zit, worden er allerlei gegevens bewaard. In dit (digitale) leerlingendossier komen resultaten van toetsen, gespreksverslagen, handelingsplannen, evt. verslagen van speciale onderzoeken en andere relevante gegevens.

Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het zorgsysteem binnen school. Daarbij verleent zij ondersteuning aan de leraren. De taken van de IB-er zijn onder andere:

 • het bewaken van de zorgverbredingafspraken die op school gemaakt zijn;
 • het bijhouden van leerlingvolgsysteem, leerlingendossiers en toetskalender;
 • contacten onderhouden met de schoolbegeleidingsdienst en externe instanties (Jeugdzorg, logopedie etc.);
 • beheer van zorgmaterialen;
 • contacten leggen en onderhouden met ouders van zorgleerlingen;
 • ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan;
 • coördineren van aanpassingen van het onderwijs aan het individuele kind of aan groepen kinderen;
 • groeps- en leerlingbespreking leiden.
Rapportage

Alle leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd door observaties en aan de hand van het volgsysteem van Onderbouwd. Alle leerlingen die langer dan 3 maanden op school zitten krijgen 3 keer per jaar een rapport. Leerlingen die korter dan 3 maanden op school zitten krijgen de eerste keer een geschreven rapport. Het rapport wordt samengesteld op basis van observaties en toetsen. Dit wordt meegegeven in een rapportmap.

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit wordt samengesteld op basis van het werk in de schriften, repetities, toetsgegevens en algemene indrukken in vergelijking tot de groep. De uitslag van de CITO toetsen wordt als bijlage in het rapport gevoegd.

Twee keer per jaar wordt tijdens een 10-minutengesprek de vorderingen/ het rapport van het kind met ouders besproken.

In groep 8 worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor het adviesgesprek gericht op het voortgezet onderwijs. U kunt altijd de leerkracht van uw kind tussentijds aanspreken als u een vraag heeft. Afspraken worden na schooltijd gemaakt.

Doubleren / versnellen

Bij doubleren/versnellen betrekken we u als ouders. Wanneer er verschil van inzicht is, kan een (extern) deskundige eventueel mee denken. Uiteindelijk neemt de school het besluit. Op onze site kunt u het beleid met betrekking tot doubleren downloaden, in  dit beleidsstuk lichten we onze visie en werkwijze toe (klik  op de link voor het beleidstuk Doubleren).

Sociaal emotionele ontwikkeling - Kanjertraining

Goede sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen wordt op onze school als zeer belangrijk gezien. Naast het leren rekenen, lezen en schrijven etc., is het belangrijk dat kinderen zich in sociaal en emotioneel opzicht kunnen ontplooien. Veiligheid, een goede sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zijn belangrijke voorwaarden binnen onze school. Wij streven ernaar dat kinderen goed kunnen omgaan met anderen en zichzelf durven te zijn.

De lessen van de Kanjertraining gaan ervan uit dat kinderen van elkaar verschillen, maar dat ze wel goed met elkaar moeten leren omgaan. Ons team heeft hiervoor scholing gevolgd. Over de inhoud hiervan en de manier waarop we de lessen inpassen in ons onderwijs houden we u op de hoogte.

De volgende uitgangspunten worden door het team gehanteerd:

 • Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen een positief reëel zelfbeeld kunnen ontwikkelen door inzicht te krijgen in de gevoelens van zichzelf, in gevoelens van anderen en hier op een adequate manier mee om kunnen (en leren) gaan.
 • In de ondersteuning van kinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, willen we openstaan voor de beleving en gevoelens van kinderen; het stellen van regels; het maken van afspraken en het zo nodig inzicht verschaffen in het waarom van bepaalde situaties.
 • Preventief omgaan met gedragsproblemen staat bij ons hoog in het vaandel. Het aanleren van sociale vaardigheden is onderdeel van ons lesprogramma.
 • Pesten heeft alles met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te maken. Om pesten tegen te gaan, is het voor ons belangrijk dat kinderen leren inzicht te krijgen in de gevoelens van zichzelf en anderen, ze hiermee leren omgaan en de ander respecteren.

Als team willen we bij bovenstaande punten werken vanuit onze protestants-christelijke identiteit en de waarden en normen die hieruit volgen.

Dyslexie en dyscalculie

Wanneer er vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, treedt het protocol in werking (klik op de link voor het dyslexie protocol, klik op de link voor het dyscalculie protocol). De leerling krijgt extra ondersteuning en/of aanpassingen bij het lezen/spellen of rekenen. Wanneer de leerling onvoldoende groei laat zien, kan er sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Wij starten dan een dyslexie-, dyscalculieonderzoek (via school of via de zorgverzekering van de ouders). Mocht de school adviseren tot een dyslexie-, dyscalculie verklaring te komen, dan wordt in onderling overleg gekeken naar mogelijkheden voor vergoeding. Als er sprake is van dyslexie- of dyscalculie, krijgt het kind een dyslexie-. dyscalculieverklaring.

Meerbegaafden

Wij werken in de groep met drie niveaus. De leerlingen, die meer aan kunnen krijgen verrijkende stof. Begaafde leerlingen krijgen naast deze extra stof een traject van 6-8 weken Spaans. Tijdens deze extra lessen worden via thema’s woordjes aangeboden, moeten de leerlingen gesprekken voeren met elkaar en wordt aandacht besteed aan de grammatica. De lessen worden gegeven door  ouders die de Spaanse taal goed beheersen waardoor de leerlingen ook de goede uitspraak aangeleerd krijgen. Na de les krijgen de leerlingen huiswerk mee wat ze de week erna af moeten hebben. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en krijgen op deze manier de uitdaging die ze nodig hebben. In groep 8 kunnen de leerlingen extra lessen op het Coornhert Gymnasium volgen. De school kan gebruik maken van het DHH instrument om begaafdheid te signaleren.

Onderwijsondersteuning

Onze onderwijsassistent verleent binnen of buiten de groep extra zorg aan kinderen, zoals werkbegeleiding, extra instructie, projectgroep, e.d. Als uw kind zorg buiten de groep krijgt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet  ‘Passend Onderwijs’ ingegaan. Binnen deze wet wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft en niet van wat een kind niet kan. De financiering voor de extra ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Een andere verandering is dat scholen een zorgplicht krijgen. Dat betekent dat schoolbesturen voor elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs binnen samenwerkingsverband PO Midden Holland. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zelf moeten opvangen. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Klik op de link voor het Schoolondersteuningsprofiel.

Samenwerkingsverband Midden Holland

In de naam van het nieuwe samenwerkingsverband, SWV PO Midden Holland, staat PO voor primair onderwijs. Het samenwerkingsverband voor primair onderwijs bestaat uit 89 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 8 scholen voor speciaal onderwijs.

De meeste leerlingen doorlopen probleemloos en met goede resultaten de basisschool. Voor sommige kinderen is op school meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar en de school om de leerlingen die dat nodig hebben in de klas of buiten de klas extra aandacht en begeleiding te geven. Dit noemen we de basisondersteuning. Voor enkele kinderen biedt deze basisondersteuning in de klas of op school nog niet genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren of gedrag. Voor hen moeten dan ook speciale maatregelen worden getroffen om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met ouders wordt dan bekeken welk (tijdelijk) onderwijsarrangement het beste is. Dit noemen we extra ondersteuning. In eerste instantie wordt gewerkt met extra ondersteuning in en buiten de groep. Wanneer dat niet voldoende blijkt, kan in overleg tussen school en ouders worden besloten dat een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs een meer passende plek is.

In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.

U kunt meer informatie vinden op de site van het Samenwerkingsverband Midden Holland: http://swv-po-mh.nl/ Het adres van het samenwerkingsverband kunt u achterin onze schoolgids vinden.

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

Wij streven naar zo optimaal mogelijke leerresultaten, waarbij wij het van groot belang achten dat een kind doorstroomt naar die plek in het voortgezet onderwijs, waar hij of zij zich optimaal kan ontplooien.

De keuze voor het voortgezet onderwijs is het resultaat van een zorgvuldige interpretatie van ons leerlingvolgsysteem en goed intern overleg. In groep 8 maken wij gebruik van de Cito-prognose. In januari nemen we de M-toets af en in april de eindtoets.  In november heeft de leerkracht van groep 8 overleg met u  en uw zoon/dochter over de vervolgmogelijkheden van uw kind. In januari/februari zijn er voorlichtingsavonden en -dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs. Ook delen wij de informatiebrochures van de verschillende scholen uit. Enkele scholen worden ook bezocht. In februari/maart brengen wij een definitief advies uit.

Voor de plaatsing op LWOO of Praktijkonderwijs is een beschikking van de PCL/RVC nodig. De IB-er bespreekt dit traject met de desbetreffende ouders.

Alle gegevens van de leerlingen worden in een digitaal overdrachtsdossier (DOD) vermeld t.b.v. de vervolgschool.

Wij controleren de kwaliteit van onze adviezen. In 68 % van de gevallen was ons advies correct.

Uitstroom in 2015-2016 (19 leerlingen):

VO

4. Ouders
Belang van de betrokkenheid van ouders

CBS “de Brug” is een “dorpsschool” en wil dat ook zijn. De school wil een actieve plaats binnen de dorpsgemeenschap innemen. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij zien ouders als partners en streven naar een goed overleg. Het is van groot belang dat u de gelegenheden benut die u aangeboden worden voor informatie op school. Ook tussentijds bijpraten over zaken betreffende het welzijn van de kinderen is belangrijk. Onze school stelt de belangstelling van ouders voor het onderwijs in de basisschool dus zeer op prijs. Of beter gezegd: zij kan niet zonder uw betrokkenheid!

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij vinden het heel belangrijk dat er voldoende momenten zijn om contact te hebben. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf aan hun ouders/verzorgers kunnen laten zien wat ze op school doen en waar ze trots op zijn. Laat ons ook gerust uw verwachtingen weten.

 • startgesprek: kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht We vinden het heel belangrijk om van u te horen waar wij met uw kind rekening mee moeten houden. Zijn er bijzonderheden? Hoe staat uw kind tegenover school? We gebruiken een vragenlijst om uw kind goed in beeld te krijgen bij de start van een nieuw schooljaar. We verwachten alle ouders/verzorgers bij dit gesprek, omdat het voor ons zeer belangrijke informatie oplevert. De leerlingen van groep 7 en 8 worden ook uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
 • informatie-avond: aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt in alle groepen verteld over het onderwijs in die groep dat schooljaar. Methodes worden toegelicht en ook worden zaken als huiswerk besproken. Wat kunt u van de leerkracht verwachten in het komende schooljaar en wat verwachten wij van u het komende schooljaar?
 • 10-minutengesprekken: in november en maart zijn er 10-minutengesprekken Deze gesprekken gaan over de vorderingen van uw kind, mede n.a.v. het rapport en de cito-toetsen. In november is het gesprek naar keuze , in maart verwachten we alle ouders/verzorgers bij dit gesprek. Na het laatste rapport is er de mogelijkheid om zelf een afspraak met de leerkracht te maken.
 • inloopochtenden: drie keer per jaar kunnen de kinderen tijdens een inloopochtend hun werk aan hun ouders/verzorgers laten zien.
 • kom in de klas: u kunt als ouders/verzorgers een stukje van een dag mee draaien in de groep van uw kind. Op welke manier wordt er les gegeven? Hoe ervaart u dit als ‘toeschouwer’? U kunt zich via een rooster inschrijven op de les van uw keuze.
Wederzijdse verwachtingen

Geen enkele school ontkomt aan gedragsregels. Wij geloven niet dat een grote hoeveelheid regels een beter pedagogisch klimaat schept. Bij ons gaat het om betrokkenheid bij elkaar en een veilige en gezellige plek om te leren. Omdat een heldere communicatie voor ons belangrijk is, willen wij dat er geen misverstanden bestaan over wat u van de school kunt verwachten en wat wij van u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten. Dat heeft geresulteerd in onderstaande.

Wat kunnen ouders van de school verwachten?

 • De school handelt vanuit de protestants christelijke identiteit.
 • De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen op cognitief en sociaal/emotioneel gebied.
 • De school zorgt ervoor dat alle leerlingen zich veilig voelen op school, door te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat.
 • De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten.
 • De school werkt met een pestprotocol.
 • Ouders kunnen het team bereiken als zij een vraag hebben over hun kind.
 • Ouders kunnen de (adjunct) directeur van de school bereiken als zij bepaalde zaken willen bespreken.
 • Leerkrachten sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen, bijv. door een verlengde instructie of door een uitdagender lesstofaanbod.
 • De school handelt vanuit de uitgangspunten van Passend Onderwijs.
 • De school zorgt voor een goede communicatie met de ouders over relevante school gerelateerde (onderwijskundige) zaken.
 • De school behandelt gegevens van leerlingen en ouders vertrouwelijk.
 • De school zorgt voor:
  • een actuele jaarplanning voor ouders
  • een actuele schoolgids
  • een 4 wekelijkse nieuwsbrief
  • informatiegesprekken voor nieuwe ouders
  • een informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • start- en tienminutengesprekken
  • een actuele website
  • telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is
  • adequaat e-mail verkeer
  • de mogelijkheid om in de klas te komen kijken

Wat verwacht de school van ouders?

De school verwacht van ouders dat:

 • zij zich conformeren aan de protestants christelijke identiteit van de school;
 • ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn;
 • ze er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen;
 • ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op informatieavonden, tienminutengesprekken, enz.;
 • ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen en hen waar nodig daarin ondersteunen;
 • ze met hun kinderen op een positieve wijze over school praten en hen een positieve schoolhouding bijbrengen;
 • ze tijdig relevante informatie over hun kind doorgeven aan school; • ze hun zieke kind thuis houden;
 • ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen;
 • ze ervoor zorgen dat hun kinderen deelnemen aan alle activiteiten van de school (sport, culturele activiteiten, schoolreizen, enz.)
 • ze bij persoonlijke kwesties contact opnemen met de desbetreffende leerkracht;
 • ze zich naar vermogen inzetten bij schoolactiviteiten (variërend van bijv. het rijden bij een schooluitje tot deelname in de MR);
 • ze kwesties van algemene of beleidsmatige aard via de SR of MR aan de orde stellen;
 • als ze, wanneer zij zitting hebben in OR,SR of MR, het schoolbelang boven het persoonlijke belang stellen.
Gescheiden ouders / verzorgers

De school informeert ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind(eren) (artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs). Als het gezin uit twee ouders bestaat zal de communicatie tussen school en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden zijn. Uitgangspunt voor de communicatie tussen school en ouders is dat het belang van het kind voorop staat, rekening houdend met de wet- en regelgeving.

Ouders die gescheiden zijn hebben in principe recht op dezelfde informatie vanuit de school. De  (beide) ouders worden voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd om de ontwikkeling van ontwikkeling over hun zoon / dochter met de leerkracht te bespreken.

De school hanteert als uitgangspunt dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben, tenzij het tegendeel wordt bewezen en overlegd. Als slechts één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan dient deze de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek).

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol Informatieverstrekking gescheiden ouders op.  Daarin wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening

Medezeggenschapsraad

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school heeft daarom een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat die voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden van de school. De MR overlegt met de directie over zaken als de besteding van geld, het gebruik van gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, enz. Ouders en personeelsleden hebben beiden inspraak bij het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp in en aan de school en de besteding van de ouderbijdrage. Over andere zaken, zoals fusieplannen over het ontslagbeleid, moet de directie advies vragen aan de MR. De MR houdt ouders en personeelsleden op de hoogte en kan dus een belangrijke rol spelen bij de openheid binnen de school. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De directeur heeft tijdens MR- vergaderingen een informerende en adviserende rol. De MR brengt een jaarverslag uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage in de school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR. Tevens is de MR lid van Ouders & COO, die school en ouders op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in onderwijsland.

Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom! Kondig uw komst wel even van tevoren aan. Ouders en leerkrachten kunnen altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.

Schoolraad

Binnen de SPCO-scholen bestaan verschillende overlegorganen. Eén daarvan is de schoolraad (SR). De SR van De Brug bestaat uit 4 leden. De SR van de Brug bestaat uit ouders die overleggen met de directie over:

 • De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt;
 • De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. de opvoeding van de kinderen;
 • De wijze waarop de christelijke identiteit van de school tot uitdrukking komt.

Op de Brug willen we dat de SR naast overlegorgaan ook een klankbord is, om zo beter te weten wat er leeft op school en onder de ouders, en vanuit deze positie meedenkt en advies geeft. De SR is betrokken bij verschillende zaken die op school spelen, bijvoorbeeld punten die in het SMP van de SPCO en het schoolplan worden benoemd, sollicitatiegesprekken van personeel op de school (advies), ontwikkelingen in het onderwijs, zaken die de identiteit van de school betreffen, maar ook meer alledaagse zaken zoals snoep op school, pesten op school, onderwijskundige en/of maatschappelijke thema’s, brede school, activiteiten tijdens, voor en na schooltijd, communicatie met ouders, veiligheid op weg naar school, ouderavonden.

Indien u een onderwerp bij de SR onder de aandacht wilt brengen kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter.

Ouderraad

Twee belangrijke taken voor de leden van de ouderraad zijn het organiseren van allerlei activiteiten in en buiten de school en het functioneren als klankbord voor de ouders in de medezeggenschapsraad(MR). De organisatie van activiteiten gebeurt in samenwerking of na overleg met de directeur en de teamleden. Ook is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van het school- en kampgeld.

 

De ouderraad is zeer actief binnen onze school, waarbij zij zeer veel activiteiten ondersteunt en meehelpt met de organisatie. Hierbij kunt u o.a. denken aan: projecten, kerst- en paasvieringen, sportdag, kledinginzameling, schoolfotograaf, schoolkamp, kleuterfeest, afscheid groep 8, aankleding hal enz. Op gezette tijden zullen zij op uw welwillende medewerking een beroep kunnen doen.

Klassenouders

Iedere groep heeft een eigen klassenouder. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de informatieavond bekend gemaakt wie dit zijn. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van praktische zaken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vinden van ouders die willen rijden bij excursies. Daarnaast helpen de klassenouders in overleg met de OR bij de organisatie van activiteiten die op school plaatsvinden.

Klachtenregeling (intern)

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren wat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. Vandaar dat het bestuur een tweetal klachtenregelingen heeft vastgesteld: een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling.

De externe klachtenregeling is bedoeld voor ‘grote problemen’, de interne klachtenregeling voor de ‘kleinere’. Het spreekt vanzelf dat de ingediende vragen, opmerkingen of klachten zorgvuldig door de daarvoor bevoegde personen of instanties worden afgehandeld. Hiermee wordt het belang van de betrokkenen gediend evenals het belang van de school, die een veilig klimaat wil bieden. De interne klachtenregeling zal in de praktijk het meest gebruikt worden. Vandaar dat deze regeling hieronder in zijn geheel wordt beschreven:

 

Schermafbeelding 2014-08-19 om 14.59.20

De klachtenprocedure scholen SPCO Groene Hart

Iedereen die bij de scholen van de SPCO Groene Hart betrokken is, kan, indien nodig en gewenst, een klacht indienen. We hanteren hiervoor een klachtenregeling. We zien een klacht als een belangrijk signaal ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Elke klacht nemen we serieus. We hechten aan een zorgvuldige afwikkeling. Als u een klacht heeft, lossen we dat in veruit de meeste gevallen intern, d.w.z. op schoolniveau op. Een logische volgorde daarbij kan zijn:

 • bespreken met de leraar;
 • bespreken met de directie van de school;
 • bespreken met het college van bestuur;
 • bespreken met de externe vertrouwenspersoon;
 • bespreken met de landelijke klachtencommissie.

Het is aan de klager zelf om de volgorde van deze stappen te bepalen. Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen verbonden aan de SPCO. Deze begeleidt de klager en verwijst zo nodig naar de juiste instanties.

Als het niet lukt een klacht intern op te lossen, kunt u de klacht extern neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de SPCO Groene Hart is aangesloten. Daarbij kan de klager zich eveneens laten bijstaan door een van de vertrouwenspersonen. Hieronder kunt u de contactgegevens van de landelijke klachtencommissie vinden:

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: (070) 386 16 97

Fax: (070) 302 08 36

E-mail: info@klachtencommissie.org

Klik op de link voor ons beleid betreffende de Klachtenprocedure SPCO Groene Hart.

Hier kunt u het reglement van het SPCO lezen.

5. Contacten met de schoolomgeving
Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Holland

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD wil graag samen met de leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van het kind begeleiden. In groep 2 van de basisschool wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de jeugdarts (schoolarts) en in groep 7 wordt uw kind bekeken door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijken zij de groei van uw kind, bespreken met u de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en testen ze het gezichtsvermogen en het gehoor. Ook als uw kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kunt u contact opnemen met de GGD. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. De jeugdarts is mevrouw Lara Renkema-Cajko. Haar telefoonnummer vindt u achter in deze schoolgids.

De Logopedist op school

Iedere reguliere basisschool wordt regelmatig bezocht door een logopedist van de GGD Hollands Midden, jeugdgezondheidszorg. De werkzaamheden van de logopedist worden hieronder beschreven.

 Screening:

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Het vroegtijdig herkennen van taal-, spraak- en gehoorproblemen kan leerproblemen op latere leeftijd helpen voorkomen.

Alle kinderen komen, rond de 5e verjaardag, in aanmerking voor een korte spraak-taalscreening.

Deze screening vindt plaats op school en onder schooltijd.

Omdat het om een korte screening gaat, is ook het oordeel van de ouder en dat van de leerkracht van belang. Ouders krijgen vooraf een oudervragenlijst, daarin wordt tevens toestemming gevraagd voor de screening en voor de bespreking van gegevens met de leerkracht . Leerkrachten krijgen een schoolvragenlijst.

Het resultaat van de screening kan zijn:

 • “pluis”: er zijn geen bijzonderheden
 • “pluis met aandacht”: de ontwikkeling verloopt normaal, maar er is een enkel aandachtsgebied (aangegeven door ouders, leerkracht of logopedist). Ouders krijgen een uitnodiging voor gesprek  waarin de uitslag van de screening besproken wordt, vragen beantwoord worden en adviezen gegeven worden.
 • “niet pluis”: de screening geeft reden tot vervolg. In overleg met ouders en leerkracht  wordt een vervolgtraject bepaald (aanvullend onderzoek, controle-onderzoek, verwijzing naar (KNO)- arts of  verwijzing naar een logopediepraktijk).
Onderzoek

De logopedist kan onderzoek doen op verzoek van leerkracht en/ of ouder op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiendheid, mondmotoriek en gehoor. Waar nodig kan advies of instructie gegeven worden aan ouders, leerling en leerkracht. Na onderzoek wordt in overleg een vervolgtraject bepaald. Dit kan bijvoorbeeld een controle-onderzoek  zijn of wanneer  logopedische behandeling nodig is een verwijzing naar een logopediepraktijk . De logopedist kan  hierin adviseren.

Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen, middels een aanvraagformulier,  aangemeld worden voor logopedisch onderzoek. Ouders kunnen via de leerkracht of IB-er een aanvraag doen voor logopedisch onderzoek.

Opleidingen binnen het onderwijs

Wij vinden het belangrijk om nieuwe collega’s op te leiden. Wij werken rond het concept “Opleiden in de School”. Wij zijn een gecertificeerde opleidingsschool voor PABO-studenten van de Marnix Academie. Elk jaar hebben wij een aantal stagiaires van de Marnix Academie in Utrecht. Ook zijn er soms stagiaires die een opleiding volgen voor onderwijsassistent in onze school te vinden. Daarnaast zijn er soms leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs een korte ‘snuffelstage’ bij ons uitvoeren.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente vervult een belangrijke rol bij het toekennen van (financiële) middelen. De basis voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs is vastgelegd in het Onderwijsbeleidsplan van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast heeft de school contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake (on)geoorloofd verzuim. Regelmatig is er overleg met de collega-directeuren van de Bodegraafse scholen en de wethouder van onderwijs om te kijken of er onderwerpen gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Contacten in het dorp Nieuwerbrug

Wanneer er speciale activiteiten in en rond de school plaatsvinden, worden de inwoners van Nieuwerbrug ingelicht. Maandelijks verschijnt er een stukje “Uit de school geklapt” in de “Nieuwsbrug”. Incidenteel zijn er contacten met de plaatselijke verenigingen en kerken. We hebben contacten met beide kerken o.a. over de gemeenschappelijke dienst op de laatste zondag van januari, de zogenaamde “scholenzondag”. Ook de middenstand wordt soms bij activiteiten van onze school betrokken.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert of wij ons onderwijs op een goede manier vorm geven. Hierbij wordt vooral gekeken naar de resultaten die wij behalen op tussentijdse toetsen en op de eindtoets. Daarna moeten wij uiteraard aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen. De inspectie beoordeelt ons aanbod als van voldoende niveau en daar zijn we uiteraard blij mee.

Voortgezet onderwijs

Over de schoolverlaters vindt overleg plaats. De leerlingen en hun ouders ontvangen via de basisschool de nodige informatie aangaande de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs (VO). De ouders worden vroegtijdig geïnformeerd. Tevens bezoeken wij met de leerlingen van groep 8 in de maand januari een aantal VO-scholen. Wij worden ook door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de leerling in het voortgezet onderwijs. Op deze wijze kunnen wij zien of de richting die wij geadviseerd hebben juist is geweest.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal in de school gehuisvest. De peuterspeelzaal wordt georganiseerd door de Stichting Quadrant kindercentra. De peutergroepen worden geleid door vaste teams van twee gediplomeerde pedagogische medewerkers. Voor meer informatie kunt u kijken op www. quadrantkindercentra.nl. Een groot voordeel van de peuterspeelzaal in ‘huis hebben’ is dat de lijnen tussen de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de kleuters nu erg kort zijn, dit draagt bij aan een goede overdracht.

6. Informatie over de Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO Groene Hart)
Het ontstaan van de SPCO Groene Hart

Deze stichting ontstond uit de samenvoeging van zes schoolbesturen:

 • De Vereniging “Scholen met de Bijbel” te Harmelen;
 • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Linschoten;
 • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lopik;
 • De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs voor Montfoort en Omstreken;
 • De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden (VCSW);
 • De “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Nieuwerbrug en omgeving”.

Een aantal van deze verenigingen was reeds op leeftijd. Het VCSW bestond 121 jaar toen ze werd opgeheven. Nog ouder was de Nieuwerbrugse Vereniging: deze werd opgericht op 15 februari 1867 en was bijna 138 jaar oud! Aan de SPCO ligt dus een lange protestants-christelijke traditie ten grondslag. Die traditie houden we springlevend. Aan de ene kant zijn we zuinig op normen en waarden die ons vanuit het verleden worden aangereikt, anderzijds zijn vernieuwing en kwaliteitszorg actuele begrippen in ons onderwijs.

Onze christelijke identiteit blijkt o.a. uit:

 • een op de bijbel geïnspireerde visie op kinderen;
 • het dagelijkse gebed, het liedboek en de aloude bijbelse verhalen;
 • contacten met de plaatselijke kerken.
"Vanuit de traditie dynamisch!"

Christelijke scholen worden vanwege deze kenmerken wel eens als behoudend gekwalificeerd. Niets is minder waar. Juist vanuit het evangelie worden we voortdurend aangezet tot bezinning en vernieuwing. Onze scholen zijn vanuit hun traditie dynamisch! Zo zijn we, in samenwerking met katholiek en openbaar onderwijs, bezig scholen breder in te richten, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor voor- en naschoolse opvang van kinderen. Er wordt geïnvesteerd in informatietechnologie. Kinderen vinden het heel gewoon dat de computer een belangrijke rol speelt in het alledaagse schoolleven. Voortdurend wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hierbij vinden we het van belang dat we niet alleen intern meten of we onze doelen halen; ook de mening van ouders wordt gepeild.

Ouders en de SPCO

Ouders zijn de belangrijkste belanghebbenden bij de school. Voor ouders zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij het onderwijs.

Op schoolniveau zijn er:

 • Ouderraden/activiteitencommissies: Zij zijn vooral in praktische zin de school behulpzaam met het verrichten van ondersteuning in de scholen t.b.v. de kinderen en de leerkrachten.
 • Schoolraden: Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoogpartner voor de directeur van de school. Ouders kunnen zitting hebben in de schoolraad als zij de grondslag en de doelen van de SPCO Groene Hart onderschrijven. De schoolraad en de directeur bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de Stichtingsraad. De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op centraal niveau met de leden van het College van Bestuur.
 • Medezeggenschapsraden: De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke taak. De raad behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen.

Op stichtingsniveau:

 • De Raad van Toezicht: In dit orgaan zijn ouders vertegenwoordigd, maar ook personen die geen binding hebben met de scholen. Zij houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur die het uiteindelijk bevoegd gezag voert over de twaalf scholen van de stichting.
 • De Stichtingsraad: bestaat uit door de schoolraden voorgedragen ouders. Zij vormt een belangrijke dialoogpartner voor de leden van het College van Bestuur. Daarnaast speelt de Stichtingsraad een rol in de werving en selectie voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
 • Aansturing van de stichting en van de scholen: Het bevoegd gezag wordt gevormd door een eenhoofdig Collega van Bestuur. Het College van Bestuur zorgt samen met de stafmedewerkers van het bestuursbureau dat de SPCO Groene Hart op koers blijft, zodat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo goed mogelijk in te kunnen richten. Op de meeste scholen is een directeur aangesteld die samen met het personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Op sommige scholen is een meerschoolse directeur aangesteld. Hij/zij wordt op de scholen bijgestaan door een adjunct-directeur.
De SPCO Groene Hart anno 2016-2017

Het College van Bestuur voert het gezag over 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, Montfoort, Woerden, Woerdense Verlaat en Nieuwerbrug. Er werken circa 260 mensen en er zijn circa 2500 leerlingen. We hebben de volgende ambities:

 • SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs.
 • Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een onlosmakelijk deel van de opvoeding beschouwen.
 • Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld.
GMR

De Brug maakt deelt uit van de stichting SPCO Groene Hart. Omdat deze stichting uit meerdere, nu 13, scholen bestaat, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen.

De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. De GMR vergaderen circa achtmaal per jaar waarin actief vragen worden gesteld aan het college van bestuur, gevraagd en ongevraagd advies wordt geven en op bepaalde beleidsstukken wordt gestemd. De onderwerpen welke worden besproken zijn onder andere begroting van de stichting (en daarmee de scholen), het bestuursformatieplan, het integraal personeelsbeleid of strategische vraagstukken.

De GMR doet ieder jaar in oktober schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Dit verslag is terug te vinden op de site van de SPCO Groene Hart: www.spco.nl.

Namen & adressen
Directie

Marjan Tomassen (directeur)               marjan.tomassen@spco.nl

Charlotte van der Sterre (adj. Directeur)  charlotte.vandersterre@spco.nl

Groepsleerkrachten

Liesbeth Both                                                                          liesbeth.both@spco.nl

Jacqueline Broer                                                                    jacqueline.broer@spco.nl

Linda Mansveld                                                                       Linda.mansveld@spco.nl

Margreet Hembrecht (bovenbouw coördinator)          margreet.hembrecht@spco.nl

Matthijs Jansen                                                                     matthijs.jansen@spco.nl

Tessa Lekkerkerker                                                            tessa.lekkerkerker@spco.nl

Wilma Koot                                                                             wilma.koot@spco.nl

Linda van Schaik                                                                  linda.vanschaik@spco.nl

 

Intern Begeleider

Linda van Schaik                                                                     linda.vanschaik@spco.nl

Onderwijsassistent

Marja Plomp                                                                            marja.plomp@spco.nl

Administratief medewerker

Astrid van Rooijen           astrid.vanrooijen@spco.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Geleding ouders

 • Judith te Linde (voorzitter)
 • Eszter Hoogendoorn
 • Marieke van Stek

Geleding team

 • Matthijs Jansen
 • Jacqueline Broer
Schoolraad (SR)
 • Jouke Perdijk
 • Willemijn de Jong
 • Elma van der Stoel (voorzitter)
Ouderraad (OR)
 • Elly Wijnen (voorzitter)
 • Sylvia Vianen
 • Gea Abrahamse
 • Bianca de Wit
 • Mariette Ewalds
 • Cora van Donk
 • Kika de Korver
 • Monique Zevenhuizen
 • Imre Korteland
 • Mariska de Wit
Penningmeesters

Kika de Korver                                         or.cbs.de.brug@gmail.com

GGD Gouda

Afdeling Jeugd Gezondheidszorg Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda    tel. 0182-545650

Mevr. Lara Renkema-Cajko

Logopedist GGD Hollands Midden

Hanna Bouman-Been (hbeen@ggdhm.nl, 088-3084196)

Ondersteuningsbureau SPCO

Groenendijk Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht        tel. 0184-412507

Schoolbegeleidingsdienst

Onderwijs Advies, Antwerpseweg 2, 2803 PB Gouda    tel.  0182-556512

Samenwerkingsverband Midden-Holland

Stavorenweg 6, 2803 PT Gouda                                       tel. 0182-533511

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)  www.onderwijsinspectie.nl – info@owinsp.nl

Klachtmeldingen

(seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Bereikbaar tijdens kantooruren.

Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart

Dhr. J. van Rooijen      

Houtwerf 2

2415 BK  Nieuwerbrug

0348-688840

janenastrid@casema.nl

 

 Mw. W.L. Smit-Hakkenberg      

Kievitstraat 9/G

3443 BD  Woerden

0348-415777

wlsmit@planet.nl

 

Dhr. B. Pieters   

Verlaat 3

3652 LC  Woerdens Verlaat

0172-408415

pietercs@hetnet.nl

 

Mevrouw R. Otten

Woerden

06 1295 9880

R.Otten@Speelkwartier-Woerden.nl

 

Mevrouw E. Coenen

Woerden

06-51845710

ellie.coenen@gmail.com

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: (070) 386 16 97

Fax: (070) 302 08 36

E-mail: info@klachtencommissie.org

Naschoolse opvang

KMN Kind en CO, telefoonnummer 06-41412459

Peuterspeelzaal

Stichting Quadrant Kindercentra, telefoonnummer 0182-689896