Raden
Raden

Medezeggenschapsraad (MR)

Doel:
De MR is er om te kunnen meepraten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in school en de klas gebeurt:
De MR “bemoeit” zich met allerlei zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan, bijv. schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en over het onderwijs zelf. Ook hebben zij aandacht voor bijv. de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.
Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling:
Niet voor niets bestaat de MR uit ouders èn personeelsleden: het is juist de bedoeling dat iedereen die met de school te maken heeft invloed kan uitoefenen en daarom moet de drempel zo laag mogelijk zijn.
In de MR mogen maximaal 3 en minimaal 2 ouders en personeelsleden zitting nemen. Zij worden gekozen, telkens voor een periode van 3 jaar.

Samenstelling Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017:
Oudergeleding:
Judith te Linde kinderen in groep: 4, en 6/7
Eszter Hoogendoorn kind in groep: 8
Marieke van Stek kinderen in groep: 4, 5/6

Teamgeleding:

Matthijs Jansen (GMR)
Jacqueline Broer

Wat wordt er wel besproken in de MR?
Alle onderwerpen waar de MR wel over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel , allebei punten waarover de MR volop meepraat. Komt de leiding met een voorstel voor samenwerking met maatschappelijke organisaties of wijzigingen in de overblijfregeling en de naschoolse opvang, dan kunnen de lesdag er heel anders gaan uitzien. Fusies, reorganisaties, nieuwbouw en andere ingrijpende organisatorische veranderingen hebben altijd hun weerslag op wat er in de klas gebeurt.

Wat wordt er niet besproken in de MR?
Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten in ons land. De wettelijke regels voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over beleid gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Een MR kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding. Evenmin mag de MR zich bemoeien met de overgang van leerlingen naar de volgende klas of de keuze welke leerkracht voor welke klas komt te staan.

Schoolraad (SR)
De SR bestaat uit ouders die overleggen met de directie over het onderwijs, de opvoeding en levensbeschouwing met als bedoeling het onderwijs van de school te versterken.

Wat doet de SR?
De SR is betrokken bij, sollicitatiegesprekken van personeel op de school (het gaat hier om een adviserende rol), bij het helpen van de totstandkoming van de schoolgids en de jaarplannen en bij zaken die de identiteit van de school betreffen (zoals de invulling van het protestants-christelijk onderwijs op de school).
De huidige schooladviesraad heeft een rol in de communicatielijn; het is een belangrijke dialoogpartner voor de directeur van de school in het kader van horizontale verantwoording en dialoog vanuit de school.
Het kan gaan over onderwerpen die onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing betreffen. In de schoolraad gaat de directeur van de school het gesprek aan met ouders over deze onderwerpen.
Externe belanghebbenden kunnen meedoen aan dit overleg van ‘sparringpartners’.
Externe belanghebbenden kunnen bijv. zijn de omwonenden van de school, niet zijnde ouders/ verzorgers, de lokale kerk, een woonzorgcentrum in de omgeving, de lokale bibliotheek, het jeugdwelzijnswerk, cultureel werk of de lokale winkeliersvereniging.
De vormgeving en de taken van de schoolraad kunnen verschillen per school binnen de stichting. In alle gevallen dient de directeur van de school medewerking te verlenen aan het inrichten van dit ouderplatform.

Samenstelling Schoolraad 2016-2017:
Elma van der Stoel (voorzitter)kinderen in groep: 5/6 en 8
Jouke Perdijk kinderen in groep: 3 en 6/7
Willemijn de Jong kind in groep: 1/2

Ouderraad (OR)
De OR ondersteunt het team en directie bij het uitvoeren van speciale, vooral leuke activiteiten binnen en buiten de school.

De OR bestaat uit de volgende personen:
Elly Wijnen (voorzitter) kind in groep:8
Kika de Korver (penningmeester) kind in groep:3
Gea Abrahamse kinderen in groep: 5/6 en 6/7
Sylvia Vianen kinderen in groep: 6/7 en 8
Mariette Ewalds kinderen in groep: 3,  6/7 en 8
Cora van Donk kinderen in groep: 3, 4 en 6/7
Mariska de Wit kinderen in groep: 5/6
Bianca de Wit kind in groep:3                                                                                                                                                                                          Imre Korteland kinderen in groep: 1/2 en 3                                                                                                                                                       Monique Zevenhuizen kind in groep:3

De OR is zeer actief binnen onze school, waarbij zij zeer veel activiteiten ondersteunt en meehelpt met de organisatie. Hierbij kunt u onder andere denken aan: projecten, vieringen en feesten, sportdag, schoolfotograaf, kamp, afscheid groep 8 enz.

Adressenlijst OR:
Cora van Donk
Mariette Ewalds
Patty Crezee
Kika de Korver (penningmeester)
or.cbs.de.brug@gmail.com
Sylvia Vianen
Bianca de Wit
Mariska de Wit
Imre Korteland
Monique Zevenhuizen (voorzitter)